2017-18 - முதல் மதிப்பெண் - 1179 - திருச்செங்கோடு வித்யா விகாஸ்
2017-18 - இரண்டாம் மதிப்பெண் -1171
2017-18 - முன்றாம் மதிப்பெண் -1171
MBBS தரவரிசையில் 8% முதல் 10% அளவில் வித்யா விகாஸ் மாணவச் செல்வங்களால் நிரப்பபடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2014-2015 உயிரியல் பாடத்தில் மாநில அளவில் 38 பேர் 200க்கு 200 எடுத்துள்ளனர்.

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் Engg Cutt-Off

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் 199.25 க்கு மேல் 13 பேர்.

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் 198 க்கு மேல் 48 பேர்

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் 195 க்கு மேல் 118 பேர்

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் 190 க்கு மேல் 263 பேர்

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் 185 க்கு மேல் 390 பேர்

2017-18 ம் கல்வியாண்டில் 180 க்கு மேல் 514 பேர்

2016-2017 பாடவாரியாக 200/200 பெற்றவர்கள்.
கணிதம் - 101
வேதியியல் - 39
இயற்பியல் - 7
உயிரியல் - 4
கணினி அறிவியல் - 32

XI Standard

Admissions is Going On for CBSE & Matric

I - IX - Standard

Admissions is Going On for CBSE & Matric ...


Higher Secondary Achievements

X - State Board / Matric

வழங்கப்படும் பாட பிரிவுகள்

GROUP I - Maths, Physics, Chemistry,Biology (ENGLISH & TAMIL MEDIUM)
GROUP II - Maths, Physics, Chemistry,C.S (ENGLISH & TAMIL MEDIUM)
GROUP III - Maths, General Machinist (ENGLISH MEDIUM)
GROUP IV - Commerce, Economics, Accountancy ,C.S (ENGLISH MEDIUM)
x